Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

 Persbericht van 14 november 2019

De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org , die op 6 november 2019 door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en regio’s werd ondertekend, wordt nu ook aan de federale en regionale regeringen van België overgemaakt.
Deze week zullen de 204 landen en regio’s over de hele wereld de oproep tot hun respectieve regeringen richten.

De uitrol te land en in de ruimte van 5G, de 5de generatie van mobiele telefoniestandaarden, is volop bezig of wordt in veel landen voorbereid. Amerikaanse bedrijven hebben intussen al tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten gelanceerd.

Deze nieuwe realiteit zal op wereldschaal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen (Internet of Things, IoT) mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren - ��n om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden [i] - en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen in 2020 20 miljard objecten (zenders) aangesloten zijn, 30 miljard in 2022 en nadien nog veel meer[ii]: per vierkante kilometer zouden tot een miljoen objecten met elkaar kunnen communiceren.

Ondanks de wijdverbreide ontkenning van de gevaren is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat radiofrequente (RF) elektromagnetische (EMF) [iii] velden die worden gebruikt door reeds ingevoer�de draadloze communicatietechnieken schadelijk zijn voor levende wezens. Meer dan 1.500 peer-review [iv] wetenschappelijke studies verzamelen klinisch en experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen in een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Epidemiologische gegevens ondersteunen de stelling dat de oorsprong van veel moderne beschavingsziekten, zoals kanker en de ziekte van Alzheimer, minstens gedeeltelijk door elektromagnetische vervuiling verklaard wordt.

Als de 5G-plannen van de telecommunicatie-industrie werkelijkheid worden, zal geen enkel levend wezen in staat zijn om permanente blootstelling aan kunstmatige RF-straling waarvan de toxiciteit al is bewezen, te vermijden. De waarschijnlijke gevolgen van de proliferatie van 5G-satellieten doen het ergste vrezen: een wereldwijde degradatie van de gezondheid van de mens en van de ecosyste�men, een verstoring van de ionosfeer en de magnetosfeer met als gevolg een verandering in de elek�tromagnetische eigenschappen van de aarde, de vernietiging van de ozonlaag en een toename van het broeikaseffect door de verbranding van brandstoffen voor de draagraketten van de satellieten.

De technische kenmerken van 5G verschillen aanzienlijk van deze van bestaande technologie�n en vormen potentieel hogere gezondheidsrisico's voor levende wezens dan die welke door vorige generaties (2G, 3G en 4G) worden veroorzaakt, om nog maar te zwijgen van het geconcentreerde vermogen van 5G-bundels, die kunnen leiden tot een lokale en onmiddellijke blootstelling die veel groter is dan de huidige blootstelling. Tot op heden werden de gezondheids- en milieueffecten van 5G nog niet getest. De inzet ervan is eigenlijk een grootschalig experiment op levende wezens. Bovendien, geconfronteerd met een sociale en een milieucrisis die mensen zou moeten samenbrengen om de toekomst van de mensheid veilig te stellen, is een technologische vlucht vooruit met projecten zoals deze van de 5G de slechtst mogelijke optie.

Wij roepen de federale en gewestelijke regeringen van Belgi� dan ook op om de uitrol van 5G op hun grondgebied stop te zetten. Gezien de bestaande wetenschappelijke studies en de tientallen oproepen door specialisten en geneesheren [v] , moet het voorzorgsbeginsel voorrang krijgen. De N�remberg code verbiedt trouwens experimenten op mensen die daarin niet hebben toegestemd.

Wij roepen onze regeringen verder op om actie te ondernemen bij de EU, de Raad van Europa en de VN om 5G-satellieten wereldwijd te verbieden of om op zijn minst hun emissies boven het Europese continent en de aangrenzende internationale wateren te verhinderen.

In overeenstemming met de ethische vereisten en de internationale verdragen moeten onmiddellijk maatregelen genomen worden om alle levende wezens te beschermen,:

- Om mensen, met name foetussen, kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen en andere levende wezens te beschermen, moet de inzet van 5G op aarde en in de ruimte worden stopgezet.

- Het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) en Resolutie 1815 van de Raad van Europa over EMV, die burgers, met inbegrip van leraren en artsen, informeert over de gezondheidsrisico's van straling die door draadloze technologie�n wordt uitgestraald en hoe zij hun blootstelling kunnen verminderen, moet gerespecteerd worden.

- De voorkeur geven aan bekabelde telecommunicatienetwerken in plaats van draadloze netwerken en deze bekabelde netwerken uitbouwen. Het gebruik van bekabelde verbindingen de voorkeur geven waar dit technisch mogelijk is, met name in woningen, werkplaatsen en plaatsen waar kinderen, zwangere vrouwen en kwetsbare personen verblijven (cr�ches, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen, enz.).

- Onmiddellijk - zonder enige betrokkenheid van de industrie - internationale groepen van onafhankelijke wetenschappers samenstellen die vrij zijn van belangenconflicten en die specialist zijn op het gebied van elektromagnetische velden en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het milieu; zij dienen nieuwe internationale veiligheidsnormen voor kunstma�tige elektromagnetische velden op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de biolo�gische gevolgen van blootstelling van alle levende wezens en niet alleen met de thermische gevolgen voor de mens.

- Onmiddellijk - zonder enige betrokkenheid van de industrie - internationale groepen van wetenschappers oprichten met expertise op het gebied van EMV, gezondheid, biologie en atmosferische fysica. Zij dienen een uitgebreid regelgevingskader te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat wat gebeurt in de ruimte boven de aardatmosfeer geen veiligheidsrisico's inhoudt, rekening houdend met kunstmatige EMV's, gassen en zwart roet dat door raketmotoren wordt uitgestoten, alsook ruimtepuin van deze activiteit. Zij zullen de effecten op de ozonlaag, de klimaatverandering, de atmosfeer en het leven op aarde beoordelen. Zowel ruimtevaarttechno�logie als technologie die op aarde ontplooid wordt moet leefbaar zijn voor volwassenen, kinderen, dieren en planten.

Contact :[i] E�n antenne per 150 meter per netwerk (operator) voor 5G in millimetergolven.

[iii] Radiofrequenties (RF) zijn elektromagnetische golven of velden (EMV) die frequenties van 20 kHz tot 300 GHz bestrijken die gebruikt worden in draadloze telecommunicatie. Microgolven zijn de subset van RF-golven die zich uitstrekken van 300 MHz tot 300 GHz.

[v] Enkele van de oproepen:

- �en van de eerste is de oproep van Freiburg uit 2002, ondertekend door meer dan 1000 artsen, die oproept tot een "massale vermindering van de grenswaarden en het zendvermogen van radiogolfstraling", een oproep die in 2012 werd hernieuwd (www.freiburger-appell-2012.info).

- Op 15 oktober 2019 hebben 252 EMV-specialisten uit 43 landen een oproep ondertekend bij de VN, de WHO en de EU. Deze wetenschappers, die allemaal zelf onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van niet-ioniserende EMV's hebben gepubliceerd en de meerderheid van de deskundigen op dit gebied vormen, roepen op tot strengere blootstellingslimieten en tot een herziening van de potenti�le biologische effecten van 4G- en 5G-telecommunicatietechnologie�n op planten, dieren en mensen (www.emfscientist.org).

- In een oproep aan de EU van 13 september 2017 bevelen wetenschappers en artsen een moratorium op de invoering van 5G aan totdat de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. Op 17 september 2019 waren er 253 ondertekenaars (www.5gappeal.eu).

- De oproep van Belgische artsen en gezondheidsprofessionals (2019): www.hippocrates-electrosmog-appeal.be .