Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR   

Antwoord op de openbare enquête over de verhoging van de beschermingsgrens tegen elektromagnetische straling van 6 tot 14,5 V/m
in het Brussels Gewest

    13 augustus 2022

In het verslag over de milieueffecten[1] van het ontwerp van ordonnantie van het Brussels Gewest om de beschermingslimiet voor elektromagnetische radiofrequente straling (RFS[2]) van 6 tot 14,5 V/m te verhogen, wordt de uitrol van 5G impliciet als onvermijdelijk beschouwd en wordt op geen enkel moment de mogelijkheid overwogen om de huidige situatie (2G, 3G en 4G) te behouden. Zowel de verzadiging van het huidig netwerk als de uitrol van 5G worden als onvermijdelijk gezien, zonder dat wordt gesproken over de mogelijkheid om adequate maatregelen te nemen om het dataverkeer te beperken. Het verslag (of de "niet-technische samenvatting" ervan) vertoont hier een eerste belangrijke vooringenomenheid.

Het is betreurenswaardig dat een administratie als Leefmilieu Brussel, die geacht wordt onafhankelijk te zijn van de uitvoerende macht, een dergelijk partijdig verslag publiceert, net zoals de oprichting van het "5G-burgercomité” door deze uitvoerende macht. Ter herinnering: deze Commissie, bestaande uit 15 parlementsleden en 45 door het lot gekozen burgers uit de Brusselse bevolking, moest een antwoord geven op de vraag "Hoe willen we dat 5G in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegepast, rekening houdend met het milieu, de gezondheid, de economie, de werkgelegenheid en de technologische aspecten? Van meet af aan was er in deze commissie geen plaats voor burgers die gekant waren tegen de uitrol van 5G, en die geen andere keuze hadden dan te weigeren deel te nemen[3] . Beweren dat men zich baseert op de "aanbevelingen" van deze Commissie, zoals in het verslag staat, is derhalve ontoelaatbaar, of het nu gaat om de aanbeveling "een strikte emissienorm (sic) van 14,5 V/m vast te stellen", de "te nemen milieumaatregelen", de "aanvullende of corrigerende maatregelen", enz.

Klimaatverandering

Wat de essentiële vraag van de antropogene klimaatverandering betreft, we hoeven daar niet op terug te komen gezien de actualiteit[4] , lijken de conclusies van Leefmilieu Brussel in de samenvatting bijzonder licht te zijn: Ondanks de constatering dat de telecomsector een grote energieverbruiker en uitstoter van broeikasgassen is" (blz. 9 van de samenvatting) en, zoals iedereen weet, ondanks de enorme inspanningen die moeten worden geleverd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wordt de toename van het energieverbruik en de productie van broeikasgassen door de uitrol van 5G stilzwijgend overwogen, aangezien dit aspect in de conclusies van deze samenvatting niet eens wordt vermeld (de meeste lezers van de studie zullen genoegen nemen met het lezen van de samenvatting, die niettemin 18 bladzijden telt, terwijl het verslag 90 bladzijden telt).

De conclusies van het verslag (blz. 86) zijn echter veel explicieter
"... hoewel in de ordonnantie milieuvoorschriften zijn opgenomen, zullen deze de aanzienlijke toename van het energieverbruik en de afvalproductie ten gevolge van de uitrol van 5G in vergelijking met deze uitrol in het kader van de huidige ordonnantie (alternatief 0) slechts in geringe mate kunnen afzwakken, wat bovendien in strijd is met de klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest die gericht zijn op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een duurzaam, sober, lokaal en circulair verbruik". Waarom staat deze zin niet in de conclusies van de samenvatting?

ICNIRP, een instrument ten dienste van de lobby

Met dit verslag zet Leefmilieu Brussel de democratische schijnvertoning verder, dat door de uitvoerende macht in gang is gezet, terwijl het tegelijkertijd desinformatie verspreidt en bijdraagt aan de ontwetendheid, zo geliefd door de telecomlobby, meer bepaald over de beschermingsnormen, met name die van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), die bescherming zouden bieden tegen het "enige bewezen biologische effect", namelijk het thermische effect[5]. Er zouden veel andere  biologische en zelfs potentiële gezondheidseffecten[6] zijn, maar geen enkele studie heeft een oorzakelijk verband aangetoond (deel 1.3.1.f van de samenvatting, blz. 11).

In dit verband worden in het verslag alleen maar studies geciteerd die gunstig zijn voor de ICNIRP en de telecomlobby, en worden alle andere, de duizenden studies die in de afgelopen 50 jaar zijn gepubliceerd, genegeerd. Wat het rapport bijvoorbeeld zegt over de genetische effecten is bijzonder ontstellend en het toppunt van desinformatie: "Geruststellend is dat de resultaten aantonen dat hoe serieuzer een wetenschappelijke studie is, hoe lager de waarnemingen van genetische schade" (over deze genotoxische effecten, zie hieronder). Bijgevolg kan men er niet op vertrouwen dat de auteurs van het verslag de meta-analyses aan de kaak stellen, die aantonen dat de conclusies van studies over biologische en gezondheidseffecten afhangen van de wijze van financiering: het grootste deel van de door de industrie gefinancierde studies tonen geen biologische of gezondheidseffecten aan, in tegenstelling tot studies die met overheidsgeld of door onafhankelijke instanties worden gefinancierd. Deze invloed is niet nieuw: in 85 studies over de genotoxiciteit (DNA- schade) van RFS die tussen 1990 en 2005 werden gepubliceerd, is in 43 studies een effect gevonden en in 42 geen, een min of meer gelijke verdeling (wat niet ongebruikelijk is bij dit soort vergelijkingen). Opmerkelijk is echter dat 32 van de 35 studies, gefinancierd door de Amerikaanse luchtmacht en de lobby van de mobiele telefoonindustrie geen effect lieten zien; bovendien werd bijna een van de drie door de lobby gefinancierde studies waarin wel een effect werd gevonden, niet gepubliceerd (bron: www.microwavenews.com/RR.html).[7]

De meeste landen in de wereld baseren zich op de aanbevelingen van de ICNIRP, een privé instelling naar Duits recht die in 1992 werd opgericht door Michael Repacholi om de telecomindustrie zo goed mogelijk te dienen. Zij functioneert als een gesloten club: alleen de leden beslissen wie lid mag worden en alleen degenen die het idee verdedigen dat als er geen thermische effecten zijn, er ook geen gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn, worden toegelaten. Zij past geen enkele regel van transparantie of onafhankelijkheid toe, aangezien integendeel de meeste van haar vroegere of huidige leden bekend staan om hun banden met de telecomindustrie.

De nauwe relatie tussen de ICNIRP en de industrie is reeds lang gedocumenteerd, zoals volgende onderzoeken en documenten aantonen:

 1. ICNIRP: belangenconflicten, regelgeving en 5G.
  In juni 2020 publiceerden de Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi een rapport over de onafhankelijkheid van de ICNIRP, met als belangrijkste conclusie dat "we voor echt onafhankelijk wetenschappelijk advies niet kunnen en mogen vertrouwen op de ICNIRP.
  De Europese Commissie en de nationale regeringen van landen als Duitsland moeten de financiering van ICNIRP stopzetten
  .”
  Informatie en verslag op de website van Michèle Rivasi: michele-rivasi.eu/a-la-une/icnirp-conflits-d'interets-5g-et-capture-regulatoire.
 2. Hoeveel is veilig?
  Een onderzoek van de journalisten van Investigate Europe: "Wetenschappers luiden de noodklok over de gezondheidsrisico's van de straling van mobiele technologie. Ongegrond, zeggen de meeste autoriteiten die bevoegd zijn voor stralingsveiligheid. Zij volgen het advies van een kleine groep van ingewijden die alarmerend onderzoek verwerpen en de veiligheidsgrenzen vaststellen.
  investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe (januari 2019).
 3. Naar zichzelf verwijzende auteurs achter de ICNIRP 2020- richtlijnen voor stralingsbescherming. "
  ... de ICNIRP-richtlijnen voor 2020 voldoen niet aan de basisvereisten van wetenschappelijke kwaliteit en zijn derhalve niet geschikt om als basis te dienen voor het vaststellen van grenswaarden voor blootstelling aan elektromagnetische velden om de menselijke gezondheid te beschermen. Met haar uitsluitend thermische visie keert de ICNIRP zich tegen het merendeel van de onderzoeksresultaten ... De ICNIRP 2020- richtlijnen kunnen dan ook geen basis bieden voor goed bestuur.
  Door Else K. Nordhagen en Einar Flydal in het tijdschrift Reviews on Environmental Health in juni 2022. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html
 4. Aspecten van de richtlijnen 2020 van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) inzake radiofrequente straling.
  "De conclusie van de ICNIRP over kankerrisico's luidt: "Samenvattend is geen effect van radiofrequente EMV op de inductie of ontwikkeling van kanker bewezen." Deze conclusie is niet juist en wordt tegengesproken door het wetenschappelijk bewijs. Er is nu overvloedig en overtuigend bewijs voor een verhoogd risico op kanker en andere negatieve gevolgen voor de gezondheid. De ICNIRP-richtlijnen voor 2020 staan blootstelling toe tot niveaus waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn. In het belang van de volksgezondheid moeten de richtlijnen van de ICNIRP voor 2020 onmiddellijk worden vervangen door werkelijk beschermende richtlijnen die door onafhankelijke wetenschappers zijn opgesteld.
  Door: Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M. Gepubliceerd in Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics, 2021. doi:10.26502/jcsct.5079117.
 5. Belangenconflicten en vooringenomenheid in adviescomités voor de volksgezondheid: het geval van de WHO-werkgroep inzake elektromagnetische velden (EMV). Don Maisch. Gepubliceerd in 2006 in het tijdschrift van het Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine (ACNEM). Op verzoek beschikbaar in het Frans.
  https://www.researchgate.net/profile/Don-Maisch

Volkomen ontoereikende beschermingslimieten

"Op basis van deze drempel [van het schadelijke thermische effect] en het voorzorgsbeginsel beveelt de ICNIRP aan de blootstelling van de bevolking aan straling te beperken tot maximaal 41,2 V/m. De huidige Brusselse norm van 6 V/m is dus 50 keer[8] lager dan de ICNIRP-aanbeveling. Het Brussels Gewest hanteert een van de strengste normen ter wereld, strenger dan in Vlaanderen en Wallonië" (samenvatting, blz. 8). In feite is dit verschil zeer klein, en van dezelfde orde als dat tussen de pest en de cholera, zoals hieronder wordt uitgelegd.

De door de ICNIRP aanbevolen grenswaarde is 41,2 V/m (volt/meter) voor de elektrische veldsterkte van straling met een frequentie van 900 MHz (megahertz), die, omgerekend naar vermogensdichtheid, 4,5 W/m2 (watt/vierkante meter) bedraagt.

De door vele onafhankelijke deskundigen aanbevolen grenswaarden voor radiofrequenties (RF) liggen ver onder die van de ICNIRP, met een factor van ongeveer een miljoen, en dus ook onder die welke momenteel in Brussel van kracht zijn (met een factor 20 000), wat de vermogensdichtheid betreft. Zo bevelen de auteurs van het BioInitiative-rapport[9] een limiet aan in de orde van grootte van 5 μW/m2 (microwatt/m2 of 0,04 V/m) voor de cumulatieve blootstelling aan RF-golven buiten de woning. Voor 2G, 3G en 4G beveelt de European Academy of Environmental Medicine (EUROPAEM)[10] 100 μW/m2 (0,2 V/m) aan, maar 10 keer minder tijdens de slaap en 100 keer minder voor kinderen en kwetsbare personen (1 μW/m2 , of 0,02 V/m). Het Institut für Baubiologie[11] beveelt soortgelijke waarden aan.

Deze grenswaarden lijken misschien laag, maar dat is niet verwonderlijk als men bedenkt dat de ICNIRP-waarden een miljard maal een miljard (1 triljoen) keer het niveau van natuurlijke EMV bij deze frequenties vertegenwoordigen (hetgeen betekent dat de door de onafhankelijke deskundigen voorgestelde grenswaarden nog steeds meer dan een miljard maal hoger zijn dan natuurlijke EMV).[12]

Bovendien worden de voor telefonie gebruikte EMV's gemoduleerd om gegevens over te dragen, hetgeen in de natuur niet bestaat en een weinig begrepen component van hun toxiciteit vormt, die volgens sommige studies niettemin belangrijk is[13] .

Een foutieve meetprocedure

Het Brussels Gewest volgt de aanbevelingen van de ICNIRP voor de berekening of meting van RF-EMV: het intensiteitsniveau van een EMV wordt berekend als het gemiddelde over 6 minuten ("RMS-waarde")[14] en houdt geen rekening met de kortstondige intensiteitspieken, die de regel zijn voor mobiele telefonie en waarmee een "piekwaarde" overeenstemt[15] . Voor de biologische effecten van EMV zijn het deze piekwaarden die tellen. Om dit fundamentele verschil te illustreren: stel dat u 100 naaldprikken van 1 mm diep in uw hart zou krijgen (gemiddelde waarde), u geen nadelige gevolgen zou ondervinden, terwijl één enkele naaldprik van 100 mm (piekwaarde) fataal kan zijn.

De verhouding tussen piek- en RMS-waarde in termen van vermogensdichtheid ligt in de orde van grootte van 25 voor een 2G-, 3G- of 4G-antenne, maar is veel hoger, in de orde van grootte van 1000, voor een 5G-antenne. [16] Vanuit dit oogpunt zou 5G wel eens nog toxischer kunnen blijken dan de vorige generaties.

Waarom vermelden de auteurs van het verslag deze welbekende misleidingstruc niet?[17]

Zijn de auteurs van het rapport verkeerd ingelicht?

Paragraaf 3.6 van het verslag (Menselijke gezondheid, blz. 39) wordt ingeleid door een voorwoord waarin onder meer wordt gesteld dat "de hieronder uiteengezette stand van de techniek is daarom voornamelijk gebaseerd op de eerdere werkzaamheden van het comité van deskundigen".

Het eindigt met de volgende conclusie (blz. 41): "Voor de frequenties die momenteel worden gebruikt, zijn de beschikbare gegevens het resultaat van 20 tot 30 jaar onderzoek... Kortom, met de huidige stand van kennis is het niet mogelijk een schadelijk effect aan te tonen, maar evenmin kan worden geconcludeerd dat er totaal geen effect op de gezondheid is.

Voor iedereen met enige kennis van zaken is deze passage uit het verslag schokkend. Enerzijds verschenen de eerste gegevens na het einde van de Tweede Wereldoorlog, bijna 70 jaar geleden, en anderzijds zijn de "schadelijke effecten" goed gedocumenteerd, hetgeen allemaal gemakkelijk te verifiëren is.

Wat de datum van de eerste studies over de toxiciteit van kunstmatige RF-EMV betreft, hierbij twee documenten die aantonen dat de ontdekking van niet-thermische "schadelijke effecten"dateert van bijna 70 jaar geleden:

 1. Het verslag van een symposium over de gevaren van microgolven, georganiseerd in 1957 in Washington: Proceedings van de tri-service conferentie over de biologische gevaren van microgolfstraling, 15-16 juli 1957. Pattishall, Evan G. George Washington Univ, 1958. https://archive.org/details/DTIC_AD0115603
 2. Meer dan 2000 documenten van vóór 1972 over de biologische effecten van radiofrequente straling.
  Glaser, Z.R. Naval Medical Research Institute, 1972.
  Een bibliografie van meer dan 2000 referenties over biologische reacties op radiofrequente straling, gepubliceerd tot juni 1971.
  Dr Magda Havas, PhD. https://magdahavas.com/from-zorys-archive/pick-of-the-week-1-more-than-2000-documents-prior-to-1972-on-bioeffects-of-radio-frequency-radiation/

Onder de vele andere studies van meer dan 30 jaar geleden, zijn er die over de bloed-hersenbarrière (BHB) en het immuunsysteem.

Effect op de bloed-hersenbarrière (BHB)

De BHB is een speciale laag cellen die de hersenen beschermt door te voorkomen dat giftige stoffen in de bloedbaan de hersenen bereiken. De opening van deze barrière kan leiden tot ontwikkelingsziekten van het zenuwstelsel, neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, enz.) en de ontwikkeling van tumoren in de hersenen.

In 1975 publiceerde Allan Frey het resultaat van zijn onderzoek in de Annals of the New York Academy of Sciences: blootstelling aan laag-intensieve 1,2 GHz microgolven opent de BHB bij ratten. Later werden de bevindingen van Frey bevestigd door andere collegiaal getoetste studies, met name die welke in de jaren 1990  werden gepubliceerd door het team van professor Leif G. Salford (Universiteit van Lund). Leif G. Salford presenteerde zijn onderzoeksbevindingen en uitte zijn bezorgdheid aan het Europees parlement in 2000.

Immuunsysteem

Vanaf 1970 werden in de USSR studies verricht naar de effecten van RF-EMV op het immuunsysteem van proefdieren. De voornaamste conclusies luidden als volgt:

Bron: Bewijs voor effecten op de immuunfunctie. BioInitiative-verslag, deel 8. https://bioinitiative.org

Genotoxische effecten

In 1995 publiceerden Henry Lai, hoogleraar bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Washington, en N.P. Singh het eerste artikel waarin melding werd gemaakt van DNA-schade in de hersencellen van ratten die werden blootgesteld aan straling die vergelijkbaar is met die van mobiele telefoons.[18]

In juni 2022 heeft dezelfde Henry Lai een inventaris opgemaakt van studies over de genotoxische effecten van elektromagnetische straling met zeer lage frequentie en radiofrequentie (RF). Voor RF identificeerde hij in totaal 423 studies, waarvan er 291 (68%) genetische effecten aantoonden en 132 (32%) dat niet deden.[19]

Het misbruikt voorzorgsprincipe

Bladzijde 27 van het verslag: "De drempelwaarde voor biologische effecten is vastgesteld op 4 W/kg, of 292 V/m2 , hetgeen overeenkomt met een blootstelling waarboven het thermische effect schadelijk is, omdat het lichaam de warmte niet goed meer kan afvoeren. De ICNIRP heeft maximale blootstellingsnormen vastgesteld op basis van het voorzorgsbeginsel en alleen bekende en bewezen effecten [d.w.z. alleen het thermische effect, alle andere effecten worden ontkend]. Het voorzorgsbeginsel impliceert dat wanneer er onzekerheid bestaat over het bestaan of de omvang van risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu, beschermende maatregelen moeten worden genomen zonder te wachten totdat de realiteit of de ernst van deze risico's volledig is aangetoond. Daarom past de ICNIRP een veiligheidsfactor van 50 toe en beveelt zij aan de blootstelling van de bevolking aan straling te beperken tot maximaal 41,2 V/m. De huidige Brusselse norm van 6 V/m ligt dus 50 keer lager dan de ICNIRP-aanbeveling.”

De auteurs van het verslag hadden het voorzorgsbeginsel niet beter kunnen definiëren, maar zij zijn verbijsterend blind voor alle wetenschappelijke literatuur over de biologische en gezondheidseffecten van RFS, waardoor zij, wellicht zonder zich te schamen, kunnen zeggen dat het voorzorgsbeginsel in acht wordt genomen. Zij weigeren ook te luisteren naar de oproepen van wetenschappers en artsen uit de hele wereld, oproepen die sinds 20 jaar alleen maar toenemen. Bijvoorbeeld de oproep die in 2015 startte en in augustus 2022 werd ondertekend door 256 specialisten in EMV uit 44 landen. Deze specialisten die allen collegiaal getoetst onderzoek hebben gepubliceerd over de biologische en gezondheidseffecten van EMV, vragen strengere blootstellingslimieten en vragen om de mogelijke biologische effecten van 4G- en 5G-telecommunicatietechnologieën op planten, dieren en mensen opnieuw te onderzoeken (emfscientist.org).
Een ander voorbeeld is de in 2018 gelanceerde internationale oproep om de uitrol van het 5G- netwerk op aarde en in de ruimte te stoppen. (5gspaceappeal.org), De oproep telt tot nu toe meer dan 301.000 handtekeningen van wetenschappers (7000+), ingenieurs (14.000+), artsen (4400+) en burgers.

Economische kosten voor de uitrol van 5G

De stijging van het energieverbruik die gepaard gaat met de uitrol van 5G, zal onvermijdelijk leiden tot hogere kosten voor gebruikers van mobiele netwerken, vooral omdat de elektriciteitsprijzen momenteel de pan uit rijzen. Dit is duidelijk wanneer men bedenkt dat, alleen al voor de exploitatie van het 5G-netwerk, het algemeen aanvaard is dat het nationaal elektriciteitsgebruik met 2% zal stijgen.

De economische haalbaarheid van 5G wordt zelfs in twijfel getrokken door werknemers van Orange France in eenn gelukkig uitgelekt, intern document; zij betwisten de uitrol van 5G ook op basis van de negatieve gevolgen voor het milieu: www.stop5g.be/fr/doc/Orange_Pourquoi-stopper-la-5G_sept2020.pdf

Francis Leboutte
Woordvoerder van het Collectief stop5G.be
www.stop5G.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] https://environnement.brussels/thematiques/ondes-et-antennes/enquete-publique-projet-de-plan-regional-sur-lenvironnement-electromagnetique-bruxelles

[2]. Inclusief microgolven.

[3] Zie La 5G et la démocratie cosmétique, de brief van een burger die weigerde deel te nemen aan dit "nutteloos spel" op de website van de krant La Libre: https://www.lalibre.be/debats/opinions/2021/04/01/la-5g-et-la-democratie-cosmetique-ESTTTZNHA5DIBK7ZIDXC5ELYNQ/

[4] Dramatische overstromingen, gigantische bosbranden en andere rampen die, gezien hun frequentie en omvang, niet meer natuurlijk zijn, versnelde achteruitgang van de biodiversiteit, enz.

[5] Het thermischeeffect: de opwarming van lichaamsweefsels.

[6] In dit deel over de huidige gezondheidstoestand van de mens (voordat 5G wordt ingevoerd) wordt niet gesproken over gezondheidseffecten, hoewel kanker en andere ziekten als mogelijke effecten worden genoemd. Het verslag zelf is op dit punt nauwelijks specifieker (blz. 39).

[7] In soortgelijke zin (kanker veroorzaakt door zeer laagfrequente EMV), maar recenter: Extreem laagfrequente elektromagnetische velden en kanker: Hoe bron van financiering de resultaten beïnvloedt. David O. Carpenter. 2019. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108688

[8] V/m (elektrische veldsterkte) kan niet rechtstreeks worden vergeleken, maar W/m2  (vermogensdichtheid van het elektromagnetische veld) wel. Intensiteiten moeten worden omgezet in vermogensdichtheden en vervolgens moeten de dichtheden worden vergeleken. Aangezien de vermogensdichtheid varieert met het kwadraat van de intensiteit, volstaat het ook het kwadraat van de verhouding van de intensiteiten te nemen - (41,2/6) in het kwadraat is gelijk aan ongeveer 50.

[9] BioInitiative 2012. Een grondbeginsel voor biologisch gebaseerde blootstellingsnormen voor laag-intensieve elektromagnetische straling.
Het BioInitiative-rapport is het werk van 29 onafhankelijke wetenschappers uit 10 landen, die allen deskundig zijn op dit gebied (21 van hen hebben een of meer doctorsgraden en 10 hebben een of meer medische kwalificaties). Het geeft een overzicht van de stand van de kennis over het effect van elektromagnetische velden (EMV) op de mens en levende organismen, op basis van enkele duizenden wetenschappelijke studies.

[10] Europese Academie voor Klinische Milieugeneeskunde, europaem.eu/nl

[11] Institut für Baubiologie, baubiologie.de  

[12] Planetaire elektromagnetische vervuiling: het is tijd om de gevolgen te evalueren.
Priyanka Bandara, David O Carpenter. 2018.
www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

[13] De rol van intensiteit, blootstellingsduur en modulatie op de biologische effecten van radiofrequente straling en blootstellingsrichtlijnen. Henry Lai & B. Blake Levitt. Elektromagnetische biologie en geneeskunde. 2022. https://doi.org/10.1080/15368378.2022.2065683

[14] Root meansquare.

[15] Of "piekwaarde" (PEAK).

[16] De donkere kant van 5G (David Bruno, 2022), blz. 45.

[17] Het is bijvoorbeeld bekend dat het pieksignaalvermogen van een draadloos DECT-telefoonbasisstation tot 100 maal hoger kan zijn dan het gemiddelde signaalvermogen.

[18] Acute lage-intensiteit microgolfblootstelling verhoogt –enkele-streng DNA-breuken in de-hersencellen van ratten..
Henry Lai en N.P. Singh. 1995.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7677797/

[19] Genetische effecten van niet-ioniserende EMV Abstracts (2022)
Henry Lai. 2022.
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/2022/06/Genetic-Effects-of-Non-Ionizing-EMF-Abstracts-2022.pdf