Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 14 oktober 2022

 

Waarom een beroep in cassatie tegen het arrest van het Marktenhof van 14 april 2021?

Ter herinnering...

Op 11 september 2020 hebben drie vzw's en vijf natuurlijke personen op initiatief van het Collectief stop5G.be vijf beroepsprocedures ingediend bij het Marktenhof, een hooggerechtshof dat speciaal werd opgericht om dit soort beroepen te behandelen, tegen de beslissingen van de Raad van het BIPT van 14 juli 2020 betreffende de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-band aan vijf mobiele operatoren.

Na een lang vooronderzoek en een zitting van meer dan tien uur besliste het Hof dat de beroepen niet ontvankelijk zijn wegens gebrek aan belang van de verzoekers. De inhoudelijke argumenten kwamen zelfs niet ter sprake tijdens de pleidooien voor het Hof ...

Gevolgen van het vonnis van 14 april 2021

Het eerste gevolg van het arrest van het Hof is uiteraard dat een einde wordt gemaakt aan de procedure, dat de vijf betwiste besluiten worden gehandhaafd in de rechtsorde en dat zij ten volle van kracht blijven.

Een tweede gevolg is aanzienlijk gevaarlijker voor de uitoefening van burgerrechten, in het kader van de toegang tot rechtsmiddelen tegen een aantal administratieve handelingen, waarvan de wettigheid wordt gecontroleerd door het Marktenhof.

In zijn beslissing van 14 april 2021 voert het Hof immers een uiterst restrictief onderzoek naar het toepassingsgebied van zijn bevoegdheid, op een wijze die wij onverenigbaar achten met de bepalingen van de wet die zijn bevoegdheid regelt.

Vermits dit de eerste uitspraak van het Hof is, waarin de grenzen van zijn bevoegdheid ten aanzien van verenigingen en burgers expliciet aan bod komen (het Hof bestaat pas sinds 2017), dreigt deze oriëntatie een precedent te worden indien zij niet wordt gecorrigeerd of, op zijn minst, genuanceerd, nu het arrest van 14 april 2021 betekent dat dit Hof in de praktijk ontoegankelijk is voor burgers en verenigingen die de uiteindelijke doelgroepen zijn van administratieve beslissingen op meerdere gebieden. Het Marktenhof is immers als enige bevoegd om in eerste en laatste aanleg kennis te nemen van beroepen tegen besluiten van administratieve autoriteiten en regelgevende instanties op het gebied van economie, financiën en markten. Deze exclusieve bevoegdheden zijn vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek, maar ook in gewone wetten. Bijvoorbeeld in de wet gasachtige producten, de wet organisatie van de elektriciteitsmarkt, de wet toezicht financiële sector, de wet valsmunterij (beroepsprocedure), de wet op de openbare overnamebiedingen en natuurlijk de telecommunicatiewet (BIPT Wet- beroep).

Hof van Cassatie: het laatste bastion

De enige mogelijkheid om deze rampzalige rechtspraak van het Marktenhof te blokkeren, is de uitspraak die het Hof van Cassatie zal nemen over het beroep van de verenigingen die de procedure bij het Marktenhof voerden.

Hoewel deze uitspraak zal genomen worden in het kader van de 5G-uitvoeringsprocedure, zal de impact ervan gelden voor alle procedures die bij het Marktenhof worden ingediend. Deze procedure en het daaruit voortvloeiende besluit zijn daarom essentieel voor de fundamentele uitoefening van rechtsmiddelen tegen administratieve besluiten die gevolgen kunnen hebben voor de levenskwaliteit en de gezondheid van alle betrokken burgers.

Een bij het Hof van Cassatie erkende advocaat is door ons geraadpleegd en heeft in een eerste advies geoordeeld dat het beroep gerechtvaardigd is en kan slagen. Het beroep zal dus worden ingesteld. Gezien de reikwijdte, die veel verder gaat dan het 5G-kader, verdient deze actie de steun van alle verenigingen en personen die zich inzetten voor goed bestuur, toegang tot de rechtspraak en democratische garanties.

Contact

  • Denis Brusselmans, advocaat (0498/221951)
  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden