Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 12 juni 2022

 

Print (PDF)

Nieuwe rechtszaken tegen de uitrol van 5G

Op 14 juli 2020 heeft het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie) de voorlopige gebruiksrechten toegekend voor de 3,6-3,8 GHz-band (gigahertz) aan vijf mobiele operatoren, wat de weg vrijmaakt voor de uitrol van 5G op het Belgisch grondgebied. In september 2020 heeft het Collectief stop5G.be vijf rechtszaken aangespannen tegen deze beslissingen van het BIPT (één voor elk van de vijf operatoren) bij het Marktenhof, een gespecialiseerde rechtbank die werd opgericht bij wet van 25 december 2016 om bepaalde procedures sneller te behandelen zonder tussenkomst van de Raad van State.

Het collectief was immers van oordeel dat de beslissingen van het BIPT waren genomen zonder rekening te houden met de talloze bezwaren die burgers, verenigingen en wetenschappers sedert jaren maken tegen de ondoordachte uitrol van een technologie waarvan het belang twijfelachtig is en die, indien zij zou worden toegepast, een verwoestend effect zal hebben op het energieverbruik, het klimaat, de reserves niet-hernieuwbare grondstoffen, de natuur, de gezondheid en de samenleving.

Op 14 april 2021 werden onze vorderingen tot nietigverklaring niet-ontvankelijk verklaard. In zijn betoog gaat het Hof zelfs zover te verklaren dat het belang van de verenigingen zonder winstoogmerk "dus niet kan worden opgevat als de behartiging van het algemeen belang [...] door middel van de actie die zij beweren te voeren om het milieu te beschermen". Het Hof neemt het nog minder nauw met de individuele verzoekers, wiens belang "in feite de bedreiging is van een subjectief recht: hun recht op gezondheid, dat gevaar zou lopen door het syndroom van elektrohypersensitiviteit (...) of hun bezorgdheid (...) over de vermeende invloed van straling op bijen". Het Hof verwerpt daarmee de talrijke studies en wetenschappelijke adviezen over deze kwesties.*

Dit is de eerste reden waarom wij besloten naar het Hof van Cassatie te gaan, om dit ondoordacht en ongenuanceerd arrest aan te vechten. Een andere reden is dat, aangezien onze procedures de eerste in hun soort waren, voorkomen moet worden dat een precedent wordt geschapen voor alle soortgelijke procedures die burgers of verenigingen aanspannen, en waarvoor het Marktenhof bevoegd is; eerst en vooral bijvoorbeeld een beroep tegen beslissingen van marktregulatoren, zoals de Belgische Mededingingsautoriteit, de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en, uiteraard, het BIPT.

De volgende rechtszaak van het Collectief Stop5G.be werd ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de Brusselse regering: door een ordonnantie voorbereid door minister Alain Maron, staat de Brusselse regering op het punt om de beschermingslimiet tegen RF-EMV (radiofrequente elektromagnetische velden) te verhogen van 6 V/m (0,1 W/m2) tot 14,5 V/m (0,56 W/m2), wat een vervijfvoudiging is van de hoeveelheid RF-EMV-straling die de Brusselaars te verduren zullen krijgen.

Op initiatief van minister-president Elio Di Rupo, die ongetwijfeld van mening was dat de Waalse regering niet achter kon blijven, wordt een decreet voorbereid dat vergelijkbaar is met de Brusselse ordonnantie, "ten voordele" van de Walen: ook hier zal het Collectief beroep aantekenen bij het Grondwettelijk Hof.

__

* Zoals dat van ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire / Nationaal Agentschap voor de Volksgezondheid in Frankrijk), dat een prevalentie van EHS (elektrohypersensitiviteit) van 5% meldt in zijn rapport van maart 2018, "Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques" (Elektrohypersen­sitiviteit of idiopathische milieu-intolerantie toegeschreven aan elektromagnetische velden).

 

Contact

  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden