Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 7 september 2021

 

Print (PDF)

14,5 V/m in Brussel:
ontkenning van klimaat en gezondheid?

Eind juli 2021 heeft de Brusselse regering beslist om de veiligheidsnormen voor de bescherming tegen RF-EMV (radiofrequente elektromagnetische velden) te verhogen van 6 V/m (0,1 W/m2)[i] tot 14,5 V/m (0,56 W/m2), waardoor de impact van gsm- en andere antennes op de inwoners van het Gewest meer dan vervijfvoudigd wordt. Daarmee wordt ook de deur opengezet voor de uitrol van 5G, terwijl de schadelijke gevolgen daarvan, zowel voor de volksgezondheid als voor het stijgend verbruik van energie en van niet-hernieuwbare grondstoffen, en dus voor de uitstoot van broeikasgassen en de verslechtering van de klimaatopwarming, zomaar genegeerd worden.

In zijn 6de rapport, gepubliceerd op 9 augustus [ii], trekt het IPCC opnieuw aan de alarmbel: "Het is ontegensprekelijk dat de atmosfeer, de oceanen en het land zijn opgewarmd door menselijke invloed. Elk van de laatste vier decennia is achtereenvolgens warmer geweest dan alle voorgaande decennia sinds 1850. De concentratie van CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer overschrijdt 410 ppm (parts per million), een niveau dat in twee miljoen jaar niet meer is voorgekomen [iii]”.

De temperaturen zullen blijven stijgen, steeds sneller zelfs: zonder drastische maatregelen om de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) en methaan te verminderen, zal de opwarming met 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk bijna 10 jaar eerder dan verwacht bereikt worden, namelijk in 2030. Terwijl we weten dat een stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur met 2°C apocalyptisch zou zijn en dat de huidige afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, ons op weg zetten naar een niveau van +3 graden tegen het einde van de eeuw.

De klimaatverandering "veroorzaakt nu reeds veel klimaatextremen in alle regio's van de wereld", zoals extreme hittegolven, hevige regenval en overstromingen, droogtes en orkanen. Bij ons in Europa, waar we onze kwetsbaarheid voor de klimaatopwarming grotendeels onderschatten, zullen de komende jaren meer warme dagen van meer dan 35°C, meer droogtes in de zomer en meer geconcentreerde regenval, vooral in de winter, en dus meer catastrofale en dodelijke overstromingen voorkomen, zoals we onlangs in België en Duitsland hebben meegemaakt.

Andere regio's in de wereld zullen niet achterblijven, zoals blijkt uit de recente opeenvolging van extreme weersomstandigheden: hevige regenval gevolgd door overstromingen in Moskou eind juni, in India en China eind juli, in Afghanistan, Nigeria, Panama, enz.; megabranden in Siberië (meer dan 10 miljoen hectare platgebrand) en in Noord-Amerika, maar ook in Griekenland (meer dan 100.000 hectare verwoest) en Turkije; recordtemperaturen van meer dan 45°C in West Canada en India; record droogtes en waterschaarste in Iran, Angola, de Verenigde Staten en elders. Niemand zal verbaasd zijn dat juli de warmste maand was (+1,54°C) sinds het begin van de metingen (142 jaar) [iv].

Zou het kunnen dat de regeringsleden nog niet hebben begrepen dat er een verband bestaat tussen energieverbruik, productie van broeikasgassen en klimaatopwarming, dat er geen drastische daling van onze broeikasgas emissies mogelijk is zonder een evenredige daling van ons energieverbruik? Weten zij niet dat dataoverdracht via draadloze technieken energie-inefficiënt is in vergelijking met transmissie via glasvezelkabel, de enige technologie die gepromoot zou moeten worden?Zouden zij niet weten dat het energieverbruik als gevolg van de uitrol van 5G zal leiden tot een stijging van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in België met 2%, waarbij nog een grotere hoeveelheid energie voor infrastructuur en apparatuur moet worden bijgeteld [v]? Zouden ze het rapport van de Hoge Raad voor het Klimaat [vi] niet hebben gelezen, waarin vermeld dat de uitrol van 5G verantwoordelijk zou kunnen zijn voor bijna één procent van al onze huidige broeikasgas emissies? Weten ze ten slotte niet dat we, om vast te houden aan het scenario van een maximale opwarming tot 2°C, een kleiner kwaad maar niettemin extreem pijnlijk, we onze jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen met 2%, en dit elk jaar tot 2050?

Deze regering heeft blijkbaar nog niet ingezien dat elk nieuw project moet worden onderzocht op zijn gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit en de duurzaamheid. Ofwel is de regering niet bezorgd over de klimaatopwarming en het behoud van het algemeen welzijn, ofwel is ze schaamteloos onwetend, onwaardig voor zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van een land.

Op het vlak van gezondheid zet de Brusselse regering, door akkoord te gaan met deze verhoging van de grenswaarden, hetzelfde laks beleid verder als de afgelopen tien jaar: in 2007 werd de grenswaarde, na advies van de Hoge Gezondheidsraad, vastgesteld op 3 V/m (0,024 W/m2), met de intentie deze later te verlagen, terwijl de operatoren zich aanpassen. Het tegenovergestelde gebeurde in 2013, toen de grenswaarde werd verviervoudigd tot 6 V/m (0,1 W/m2), ten gunste van 4G en de telecomsector. In vergelijking met de norm van 2007 stelt de regering nu dus voor de grenswaarde met meer dan 20 te vermenigvuldigen.

Dit belet de minister van Milieu, Alain Maron, Ecolo (sic), niet om zich te verheugen ("Des hommes politiques satisfaits et optimistes / Tevreden en optimistische politici", kopte de krant La Libre op 23 juli 2021), op basis van het advies van de overlegcommissie. Een procedure die was opgezet om 45 geselecteerde burgers de illusie te geven dat zij invloed konden uitoefenen op politieke beslissingen, terwijl het enige doel was hen te gebruiken om de uitrol van 5G te steunen [vii]: " Ik vond dat 5G een rustig debat met het publiek nodig had. Ik ben blij dat dit debat kon doorgaan in de overlegcommissie, waarin zowel burgers als politici aanwezig waren. Uit de aanbevelingen blijkt duidelijk dat men wil profiteren van 5G met behoud van een beschermende norm en met aandacht voor de milieugevolgen wat betreft energie en afval.” Minister-president Rudi Vervoort (PS) deed er nog een schepje bovenop door zonder blikken of blozen te verklaren: "En dit zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke bescherming van onze medeburgers, noch aan die van het milieu [viii]".

Hierbij herinneren wij nogmaals aan de grenswaarden die door onafhankelijke wetenschappelijke experten worden aanbevolen: de auteurs van het BioInitiative-rapport[ix] bevelen een grenswaarde aan van ongeveer 5 μW/m2 (microwatt/m2 of 0,04 V/m) voor cumulatieve blootstelling aan RF-straling buitenshuis. De European Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM) adviseert 100 μW/m2 (0,2 V/m), maar 10 keer minder tijdens de slaap en 100 keer minder voor kinderen (1 μW/m2, of 0,02 V/m). Een limiet dus van 100.000 tot 500.000 keer lager dan die welke Alain Maron binnenkort ter stemming zal voorleggen aan het Brussels parlement. Het lijkt misschien weinig, maar het is nog altijd een miljard keer hoger dan de intensiteit van natuurlijke radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) [x]. Bovendien mogen we ook niet vergeten dat nu reeds ongeveer 5% van de bevolking lijdt aan het elektrohypersensitiviteitssyndroom, als gevolg van elektromagnetische vervuiling en dat dit percentage en het lijden van deze mensen alleen maar zal toenemen met de verhoging van de beschermingslimiet.

In september of oktober wanneer het wetsvoorstel, dat de bescherming van de burgers tegen EMV-RF verlaagt en precies het tegenovergestelde doet van wat moet gebeuren om de klimaatopwarming te beperken, aan de Brusselse parlementsleden wordt voorgelegd, zullen zij dan plots wakker schieten en alsnog de situatie redden?


[i] V/m: volt per meter, de meeteenheid voor het elektrisch veld van de EMV.
W/m2: watt per vierkante meter, de meeteenheid voor de vermogensdichtheid van EMV. Dit is de vermogensdichtheid die moet worden gebruikt bij het vergelijken van de intensiteit (impact) van twee EMV.

[iii] De concentratie van CO2 in de atmosfeer is rechtstreeks gelinkt aan de gemiddelde temperatuur op aarde.

[iv] NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[v] Zie ons document Impact du déploiement de la 5G sur la consommation de l'énergie et le climat www.stop5g.be/energie-climat

[vi] Le Haut Conseil pour le Climat / De Hoge Raad voor het Klimaat is een raadgevende organisatie die onafhankelijk advies moet verstrekken over het klimaatbeleid van de Franse regering. Het werd opgericht door het voorzitterschap van Frankrijk.

[vii] Zie ons persbericht van 18 juni 2021 Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren .
https://www.stop5g.be/nl/brief/PB/20210619.htm

[ix] Zie onze samenvatting van het BiotInitiative Report, www.stop5g.be/fr/#bio

[x] Gegevens van de NASA, lees Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact (Priyanka Bandara, David Carpenter), www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519618302213

 

Contact

  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden